JOT Zwolle B.V. is in 2017 in het leven geroepen door Melvin des Celles, die zowel ervaringsdeskundige als ervaren begeleider en jongerenwerker is. Door zijn eigen ervaringen in zijn jeugd en op straat, en zijn optiek dat de samenleving de laatste twee decennia fors verhard en verzakelijkt is, is hij het als zijn missie gaan zien om kwetsbare jong(volwassenen) in vergelijkbare situaties en omstandigheden als de zijne van weleer te behoeden voor (verder) afglijden of een tweede kans op een goed maatschappelijk leven te bieden.

 

 

JOT Zwolle B.V. is lid van CBZ (Coöperatie Boer en Zorg): een coöperatieve samenwerking van ruim 250 zorgondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Geworteld in de samenleving staan we samen sterk voor de beste zorg en ondersteuning aan de deelnemers en bewoners. Elke zorgaanbieder vanuit zijn eigen, unieke omgeving en geënt op de kracht van CBZ. CBZ, natuurlijk betrokken. www.cooperatieboerenzorg.nl

 

Onze Visie, Missie en Kernwaarden

Onze Visie

JOT Zwolle B.V. is een groeiende zorgonderneming in de regio Zwolle-IJsselland die woonbegeleiding en dagbesteding biedt aan mensen die hier om een veelvoud van redenen en oorzaken behoefte aan hebben. Voorbeelden van deze achtergronden zijn (licht)verstandelijke beperkingen, (verslavings)psychiatrie en (jong)volwassenen die vanuit een forensisch kader opnieuw gaan participeren in de samenleving na een periode van detentie. In de meeste gevallen is er bij de clientèle van JOT sprake van generatie- en multiproblematiek, waardoor intensief samengewerkt wordt met veel instellingen uit het hulpverleningsnetwerk. JOT Zwolle B.V. hanteert gezien het karakter van de doelgroep(en) een lange adem met cliënten en werkt eclectisch om maatwerk te kunnen leveren. Voorbeelden van veelgebruikte methodieken door de uitvoerende begeleiders zijn Triple C, Geef me de Vijf, SRH, Motiverende gespreksvoering en Taakgerichte Hulpverlening.

Onze visie bij JOT Zwolle B.V. is om mensen in een kwetsbare positie een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden door middel van inclusie, respect, ondersteuning en samenwerking. We willen een positieve impact hebben op het leven van onze cliënten en de maatschappij als geheel. Onze visie omvat het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en de mogelijkheid heeft om zijn of haar volledige potentieel te bereiken. We geloven in het belang van respect, veiligheid, erkenning, kwaliteit, saamhorigheid en groei voor elk individu, ongeacht hun achtergrond of beperking.

Onze Missie

Onze missie bij JOT Zwolle B.V. is om mensen in een kwetsbare positie een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. Wij geloven dat iedereen het recht heeft op een leven waarin ze zich thuis voelen, gewaardeerd worden en de nodige ondersteuning ontvangen.
Bij JOT Zwolle B.V. streven we ernaar om zorg en ondersteuning op maat te bieden. We begrijpen dat elk individu unieke behoeften en wensen heeft, en daarom zetten we ons in om onze diensten af te stemmen op de specifieke situatie van elke cliënt. We luisteren naar hun stem en respecteren hun autonomie, en geven hen de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij het bepalen van hun eigen zorgtraject.
Vertrouwen is een kernwaarde binnen onze missie. We creëren een veilige omgeving waarin onze cliënten zich kunnen openstellen en zichzelf kunnen zijn. We hechten veel belang aan het opbouwen van duurzame relaties met onze cliënten, gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Hierbij streven we naar een warme en betrokken benadering, waarin we aandacht hebben voor zowel de fysieke als de emotionele behoeften van onze cliënten.
Onze missie omvat ook het streven naar professionele support. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en beschikken over de nodige expertise om hoogwaardige zorg en begeleiding te bieden. We blijven voortdurend investeren in de professionele ontwikkeling van ons team, zodat zij de best mogelijke zorg kunnen leveren en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.
We zien het als onze verantwoordelijkheid om een warme en gastvrije omgeving te creëren waarin onze cliënten zich thuis voelen. We streven ernaar om een sfeer te creëren waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Een plek waar persoonlijke groei, autonomie en sociale verbondenheid worden gestimuleerd.
Kortom, onze missie is om mensen in een kwetsbare positie een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. We streven naar een persoonsgerichte aanpak waarin vertrouwen, professionaliteit, warme betrokkenheid en respect centraal staan. Samen met onze cliënten werken we aan het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin zij kunnen groeien, bloeien en optimaal kunnen genieten van het leven.

Samenwerking

Onze Kernwaarden

Onze kernwaarde Respect vormt de basis van onze visie. We behandelen elke persoon met waardigheid, empathie en gelijkheid, en erkennen de uniciteit van hun individuele behoeften en voorkeuren. We creëren een omgeving waarin iedereen zich gerespecteerd voelt en zijn of haar eigen identiteit kan behouden.

Veiligheid is van het grootste belang in ons werk. We streven ernaar om een veilige omgeving te bieden, zowel fysiek als emotioneel, waarin mensen zich beschermd en gewaardeerd voelen. We hanteren strikte kwaliteitsnormen om de veiligheid van onze cliënten te waarborgen en streven naar voortdurende verbetering in onze dienstverlening.

Erkenning is een essentieel onderdeel van onze visie. We erkennen de waarde en de unieke bijdrage die elke persoon kan leveren, ongeacht hun beperkingen. We streven ernaar om een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen wordt gehoord, gezien en gewaardeerd, en waar individuele talenten en vaardigheden worden gestimuleerd.

Kwaliteit staat centraal in alles wat we doen. We streven naar uitmuntendheid in onze zorg en ondersteuning, waarbij we de hoogste normen hanteren en voortdurend streven naar verbetering. We richten ons op individuele zorgplannen, evidence-based methodieken en het bevorderen van de autonomie en het welzijn van onze cliënten.

Saamhorigheid is een kernwaarde die ons verbindt. We geloven in de kracht van gemeenschap en streven naar een omgeving waarin mensen zich verbonden voelen, zowel met elkaar als met de bredere samenleving. We bevorderen sociale interactie, betrokkenheid en participatie, en stimuleren een gevoel van verbondenheid en wederzijdse ondersteuning.

Groei is een continu streven in onze visie. We moedigen zowel onze cliënten als ons personeel aan om te groeien, zich te ontwikkelen en hun volledige potentieel te bereiken. We bieden kansen voor persoonlijke groei, training en educatie, en streven naar een cultuur van voortdurende verbetering en innovatie.

Juvenile overcoming trouble © 2024