Dagbesteding

Dagbesteding bij JOT is veel meer dan alleen boksen of fitnessen. Onze filosofie heeft vorm gekregen in ons model ‘Werk Je Fit’, waarbij sporten slechts een beperkt deel van de tijd het doel zelf vormt. Binnen dit project wordt ook intensief gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten, door het aanleren van vaardigheden, het vergroten van inzichten en het actief participeren in sociale netwerken van medecliënten.

Het is algemeen bekend dat mensen die regelmatig sporten en krachtoefeningen doen fitter zijn, zich prettiger en energieker voelen en daardoor op alle levensgebieden beter functioneren en presteren. Mensen die net bij ons binnenkomen zijn – uitzonderingen daar gelaten – veelal niet fit en het ontbeert hen vaak al lange tijd aan een gestructureerd dag- en nachtritme, alsmede een zinvolle dagbesteding. In die fase staat het sporten centraal. Door mensen direct in de ochtend aan het werk te zetten in de sportschool, aan de hand van zeer gedegen en pedagogisch verantwoorde trainingsschema’s waar een opbouw in zit, wordt begonnen aan fysiek herstel en fitheid én aan een normaal dagritme.

Sport wordt bij JOT ook als middel ingezet, bijvoorbeeld om in contact te komen met cliënten. Hoewel wij over spreekkamers beschikken, is onze ervaring dat de beste gesprekken in spontaniteit ontstaan tijdens de 1-op-1 begeleiding binnen het sporten. Sport is een uitstekend middel om jezelf of anderen te leren kennen. Door de intensieve contacten houden begeleiders en trainers oog en oor voor het welbevinden van de cliënten. Spanningen of problemen worden snel opgemerkt en daar wordt snel actie op ondernomen.

We hebben eigen begeleidingsplannen aan de hand waarvan we werken. De dieperliggende oorzaken van de problemen van cliënten zijn al langer bekend, aangezien mensen pas na het verstrekken van een indicatie bij ons binnenkomen. Wij werken daarna op de eerste lijn, wat wil zeggen dat wij praktische doelen opstellen voor en met de cliënt. We zetten in op structuur, het wegwerken van alledaagse problemen en het werken aan een toekomst. Wonen en werken zijn daarin kernwoorden.

Het behoeft geen toelichting dat mensen behoefte hebben aan een duidelijk dagritme, dit geldt eens te meer voor onze doelgroep. Velen van hen hebben extra baat bij een zekere mate van voorspelbaarheid in hun dag- en weekstructuur. Zeker in de eerste fase van de begeleiding staat dit centraal in onze aanpak, en wij gaan daarin zeer outreachend te werk. Dit houdt in dat de begeleiders erop toezien dat op tijd wordt opgestaan, verantwoord ontbeten wordt, dat de persoonlijke hygiëne op orde is en dat men op tijd verschijnt op en deelneemt aan de dagbesteding. Het blijkt in de praktijk veelal noodzakelijk dat de begeleider op werkdagen in de ochtend naar de cliënt toegaat en waarborgt dat al deze taken worden uitgevoerd. In de volgende fase, wanneer deze structuren al meer vertrouwd voelen voor de cliënt en deze over de benodigde vaardigheden beschikt, wordt de intensiteit van toezicht stapsgewijs afgebouwd en is de bedoeling dat de cliënt dit meer op eigen kracht gaat doen.

Op de maandagen wordt samen met de cliënt een weekschema gemaakt waarin alle verantwoordelijkheden en taken staan. Zo weet iedere cliënt wat er van hem wordt verwacht, en tevens wordt daarbij vermeld wat hij of zij zelfstandig óf met begeleiding gaat doen. Ook wordt met iedereen afgesproken welke cliënt(en) op welke dag verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de gezamenlijke lunch.

Alle werkdagen worden in de persoonlijke schema’s gekenmerkt door specifieke thema’s of doelen. Deze wekelijks terugkerende thema’s zijn:

  • Persoonlijke doelen uit het behandelplan en de voortgang daarvan
  • Interesses, werk & opleiding
  • Dagstructuur en eventueel actiepunten
  • Monitoren van het psychisch welzijn van de cliënt
  • Praktijk (het evalueren van de weekdoelen en de stand van zaken)

Daarnaast zijn er op de werkdagen in de ochtenden voor de sportblokken ook thema’s. Deze zijn:

  1. Persoonlijke hygiëne
  2. Goedkoop en gezond koken
  3. Voedingspatronen en achtergrondinformatie
  4. Taken en onderhoud van het pand
  5. Weekevaluatie

Als begeleiders ondersteunen wij cliënten op alle vlakken, met dien verstande dat wij daarin aansturen op zelfredzaamheid. De bedoeling is dat mensen na een wederzijds proces op eigen benen kunnen staan en zichzelf kunnen redden, al dan niet met een stuk nazorg.

JOT B.V.
JOT Zwolle is een zorginstelling die mensen ondersteunt en begeleidt in het opbouwen en onderhouden van een goed maatschappelijk leven.
Contact
Tel +31 38 202 26 76
E-mail info@jot-bv.nl
Rijnlaan 25, 8032 JZ Zwolle
KvK 71996249
AGB code 75753216
Juvenile overcoming trouble © 2021